Blockchain cần Bitcoin để tồn tại. Khi mà đa phần người ta hiểu điều đó BTC đã 100k$ !

02/02/2021